Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mińsku Mazowieckim

Wstęp deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www.mbpmm.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim (w skrócie MBPMM)

Adres korespondencyjny: ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Telefon: +48 25740 50 68

e-mail: poczta@mbpmm.pl

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mbpmm.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa www.mbpmm.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– podwyższony kontrast

– powiększenie wielkości liter na stronie

– treść strony jest odczytywana przez oprogramowanie dla osób niewidzących

– dostępność strony www jest możliwa z poziomu klawiatury

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Jacek Madziar, e-mail: jacek.madziar@mbpmm.pl

Tel. 25 740 51 44

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego , na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1.Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a

 • wejście od strony ul. Piłsudskiego wyposażone w podjazd i poręcze na dwóch wysokościach;
 • przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda);
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku , co najmniej w sposób wizualny – tablica informacyjna, i głosowy – recepcjonista w punkcie informacji w holu wejściowym;
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla recepcjonisty;
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty głosowe, oznaczenie dróg ewakuacji, szkolenie i instruktaż dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji;
 • na schodach wewnętrznych budynku zamontowano nakładki kontrastujące;
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

2. Filia nr 2 z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 20

– brak przystosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 • Biblioteka publikuje na stronie internetowej informacje o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacje w tekście łatwym do czytania.
 • Biblioteka zapewnia komunikację z osobą ze szczególnymi potrzebami w formie dla niej dogodnej na wniosek przez nią złożony.
  Accessibility
  Logo Miejskie Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim przedstawiające pandę.

  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

  05-300 Mińsk Mazowiecki,
  ul. Piłsudskiego 1a
  www.mbpmm.pl
  poczta@mbpmm.pl

  Licznik odwiedzin

  [wps_visitor_counter]