Ochrona danych osobowych

Informacja przekazywana na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych Czytelników Biblioteki

Szanowni Czytelnicy,

W celu zapisu do Biblioteki, niezbędne są nam Państwa dane osobowe. Podawane są one dobrowolnie, jednakże bez ich podania nie ma możliwości skorzystania z naszych usług, ponieważ sami, jako instytucja publiczna, jesteśmy zobligowani przez przepisy prawa, aby takie dane zbierać i przetwarzać.  

Poniżej przedstawiamy wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1a w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, e-mail: poczta@mbpmm.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pisząc na adres e-mail: r.chmurski@mbpmm.pl

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • udostępnianie materiałów bibliotecznych,
 • wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych,
 • statystyka publiczna,
 • umożliwienie dostępu do publikacji elektronicznych,
 • udostępnienie Internetu,
 • umożliwienie skorzystania z innych naszych usług,
 • promowanie działalności Biblioteki poprzez umieszczanie na naszych stronach zdjęć z wydarzeń przez nas organizowanych,
 • ewentualne postępowanie egzekucyjne i windykacyjne.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych

Dane identyfikacyjne podawane są obowiązkowo: musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny dotyczący ochrony dóbr kultury narodowej.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon) podawane są całkowicie dobrowolnie na podstawie wyrażonej zgody. Niepodanie tych danych nie będzie wiązało się z żadnymi przykrymi konsekwencjami, jednak możliwość łatwego kontaktu jest korzystna dla obydwu stron.

Dane statystyczne podawane są dobrowolnie, ale w związku z ustawą o statystyce publicznej zależy nam, by zostały podane. Dane te nie będą łączone z innymi danymi, a do Głównego Urzędu Statystycznego udostępnimy wyłącznie dane liczbowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki i przez 3 lata od momentu zakończenia okresu nieaktywności czytelnika, a także – w razie konieczności – przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych. Więcej informacji na ten temat w Regulaminie Biblioteki.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, ponadto firmy świadczące na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. Odbiorcami danych będą też osoby fizyczne wykonujące obowiązki zlecone na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Prawa osób fizycznych

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Jednak, jeśli uznają Państwo, że naruszyliśmy te przepisy to macie prawo do złożenia skargi do urzędu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.

Mają także Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 

Ponadto, każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo: dostępu do danych, żądania kopii danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz – tylko  w szczególnych wypadkach – do usunięcia danych i cofnięcia zgody.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą elektroniczną lub listownie, na wskazane powyżej adresy. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw znajdują się na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie.

Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).     W związku z powyższym oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji, oraz ochronę Państwa danych osobowych, Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, informuje że:

 • w związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy dane osobowe naszych Czytelników, Klientów, Pracowników, Współpracowników, Wykonawców lub Partnerów i ich pracowników w jednym lub większej liczbie celów, które określamy poniżej;
 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne.
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;
 • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej, której dane przetwarzamy, przysługujących na mocy przepisów RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytasz na naszej stronie internetowej www.mbpmm.pl w zakładce RODO.
 • w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
 • listownie na podany adres zamieszkania;
 • umieszczając informację na stronie: www.mbpmm.pl

Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

Oznacza to, że w każdej sytuacji, gdy zbieramy od Państwa dane osobowe, musimy przekazać Wam szereg informacji, a między innymi:

 • kto jest Administratorem tych danych – innymi słowy: kto decyduje o tym po co i     w jaki sposób dane będzie przetwarzać;
 • kto jest Inspektorem Ochrony Danych – wyznaczoną przez nas osobą, z którą możecie kontaktować się w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania przez Bibliotekę Waszych danych;
 • jaki jest cel zbierania Waszych danych;
 • podstawa prawna;
 • czas przetwarzania – innymi słowy: jeśli mamy możliwość określenia, informujemy Państwa jak długo będziemy Wasze dane przechowywać;
 • komu możemy Wasze dane przekazywać;
 • czy mamy zamiar przekazywać je do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany;
 • oraz co zrobić, gdy stwierdzicie Państwo, że mogło dojść do naruszeń.

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo znaleźć obowiązek informacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim względem:

 • naszych obecnych, byłych i przyszłych Czytelników – tutaj
 • naszych obecnych, byłych i przyszłych uczestników projektów, czy imprez – tutaj ( dzieci) i tutaj ( wszyscy uczestnicy) ,
 • osób znajdujących się na terenie monitorowanym przez Bibliotekę – tutaj
 • kandydatów do pracy – tutaj,
 • naszych dostawców, wykonawców i ich pracowników – tutaj
 • podmiotów uczestniczących w prowadzonych postępowaniach ofertowych – tutaj
 • nadawców korespondencji elektronicznej – tutaj
 • użytkowników Fanpage’a na Facebooku – tutaj

Oraz informacje:

 • o powołaniu Inspektora Ochrony Danych – tutaj
 • o prawach osób fizycznych – tutaj
 • w związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy dane osobowe naszych Czytelników, Klientów, Pracowników, Współpracowników, Wykonawców lub Partnerów i ich pracowników w jednym lub większej liczbie celów, które określamy poniżej;
 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne.
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;
 • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej, której dane przetwarzamy, przysługujących na mocy przepisów RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytasz na naszej stronie internetowej www.mbpmm.pl w zakładce RODO.
 • w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
 • listownie na podany adres zamieszkania;
 • umieszczając informację na stronie: www.mbpmm.pl
  Accessibility
  Logo Miejskie Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim przedstawiające pandę.

  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

  05-300 Mińsk Mazowiecki,
  ul. Piłsudskiego 1a
  www.mbpmm.pl
  poczta@mbpmm.pl

  Licznik odwiedzin

  055216
  Dziś : 77
  Wczoraj : 156
  Tydzień : 1764
  Miesiąc : 6925
  Rok : 51487
  Wszystkich : 1874166