Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki2.jpg

Biblioteka posiada salę wielofunkcyjną o powierzchni 144 m2, w której komfortowo może pomieścić się 100 osób. Sala świetnie nadaje się na szkolenia, spotkania autorskie, projekcje filmów, konferencje, wystawy, itp. Sala wyposażona jest w klimatyzację oraz osprzęt umożliwiający odpowiednią konfigurację w zależności od potrzeb. Na wyposażeniu znajdują się: podest sceniczny, nagłośnienie (mikrofony stacjonarne i bezprzewodowe, wzmacniacz, korektor dźwięku, kolumny głośnikowe), oświetlenie sceny, projektor, ekran rozwijany i przenośny, tablica konferencyjna, gabloty, drewniane stoły i krzesła. W obrębie całej sali jest dostęp do internetu za pomocą sieci bezprzewodowej Wi-Fi, w razie potrzeby istneje również możliwość standardowego podłączenia - za pomocą kabla LAN.

Wynajem sali możliwy jest w godzinach pracy Biblioteki tzn.:

poniedziałek-piątek: 8.00-20.00

sobota: 08.00-16.00

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z warunkami wynajmu sali (regulaminem, wnioskiem i cennikiem) zamieszczonymi poniżej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim

§1
Budynek biblioteki, położony przy ulicy Piłsudskiego 1a w Mińsku Mazowieckim jest obiektem miasta Mińsk Mazowiecki użyczonym na czas nieokreślony Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, dalej zwanej biblioteką.
§2
Budynek użytkowany przez bibliotekę jest ogólnodostępnym obiektem publicznym Miasta Mińsk Mazowiecki i przeznaczony jest na prowadzenie szeroko pojętej działalności mającej na celu zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych ludności miasta i powiatu oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury.
§3
Sala konferencyjna wraz z zapleczem może być wynajmowana bądź użyczana nieodpłatnie po złożeniu stosownego wniosku do dyrektora biblioteki.
§4
Wynajmu jak i nieodpłatnego użyczenia dokonuje się na podstawie pisemnej umowy.
1. Wynajmu dokonuje się na podstawie aktualnego cennika stanowiącego załącznik do regulaminu.
2. Umowa użyczenia winna zawierać wycenę przedmiotu umowy oraz uzasadnienie jej zawarcia.
§5
Do nieodpłatnego użyczenia obiektu biblioteki w części określonej przez Dyrektora biblioteki uprawnione są: jednostki organizacyjne Miasta Mińsk Mazowiecki prowadzące działalność oświatową, kulturalną i sportową (przedszkola , szkoły podstawowe, gimnazja, Miejska Szkoła Artystyczna, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz Miejski Dom Kultury).

§6
Pomieszczenia biblioteki mogą być udostępniane nieodpłatnie Organizacjom Pożytku Publicznego na zajęcia, prelekcje itp. dotyczące promocji zdrowia, profilaktyki i zapobiegania patologiom oraz na zajęcia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
§7
Organizacji imprez w nieodpłatnie wynajętych pomieszczeniach bądź na terenie biblioteki podmiotom uprawnionym może towarzyszyć działalność handlowa bądź inna o charakterze zarobkowym po uzgodnieniu z dyrektorem biblioteki. W tym wypadku podmioty prowadzące działalność gospodarczą zawierają odrębną umowę na udostępnienie części obiektu wg cennika.
§8
Osoby działające w imieniu uprawnionych podmiotów i przebywające w wynajmowanych pomieszczeniach powinny wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem.

§9
Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie biblioteki jest zabronione.
§10
Wynajęcie jak również nieodpłatne użyczenie może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności pomieszczeń będących w zainteresowaniu podmiotu.
§11
Wniosek o udostępnienie (wynajem, użyczenie) pomieszczenia należy złożyć nie później niż 2 dni przed planowanym wynajęciem (użyczeniem) w formie papierowej lub elektronicznej.
§12
Wynajem (użyczenie) pomieszczeń biblioteki odbywa się na podstawie umowy pisemnej zawartej przez Dyrektora biblioteki oraz osobę zainteresowaną na uzgodnionych warunkach i według aktualnego cennika.
§13
Wniesiona opłata za wynajem nie podlega zwrotowi w przypadku wykorzystania mniejszej ilości godzin niż określono w zawartej umowie.

§14
Osoba użytkująca pomieszczenia w bibliotece odpowiedzialna jest za mienie w postaci sprzętu i urządzeń będących własnością biblioteki bez względu na rodzaj zawartej umowy. Wszelkie szkody wynikłe z w/w użytkowania najemca bądź użytkownik jest zobowiązany naprawić lub pokryć ich wartość.
§15
Strony przyznają Dyrektorowi biblioteki możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za wyrządzone szkody niematerialne, wynikłe w trakcie najmu bądź użyczenia, w tym także z tytułu naruszenie dobrego wizerunku biblioteki.
§16
Przed wejściem i opuszczeniem wynajmowanych pomieszczeń przez osoby najmujące bądź użytkujące pomieszczenia biblioteki albo ich pracowników bądź przedstawicieli, wyznaczony przez dyrektora biblioteki pracownik sprawdza stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń w nich się znajdujących. O wszelkich usterkach i zniszczeniach powiadamia niezwłocznie dyrektora biblioteki.


CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim

Cennik wynajmu pomieszczeń za 1 godzinę

Lp. Pomieszczenie  Cena
1 Sala konferencyjna wraz ze stałym wyposażeniem: stoły i krzesła 100,00 zł

za 1 godz.

2 Sala konferencyjna jw. oraz z holem 120,00 zł

za 1 godz.

3 Powierzchnia handlowa zgodnie z § 7 Regulaminu 10,00 zł/za m2 

 

Cennik wynajmu wyposażenia i sprzętu – ryczałtowo za dzień bez względu na ilość godzin

Lp. Pomieszczenie  Cena
1 Wyposażenie bufetu: warnik, naczynia itp.  50,00 zł
2 Wyposażenie konferencyjne: mikrofon stacjonarny, mikrofony bezprzewodowe, wzmacniacz z kolumnami 50,00 zł
3 Wyposażenie estradowe: podest sceniczny, mikrofony, mixer, wzmacniacze z kolumnami, oświetlenie sceny   50,00 zł
4 Tablica multimedialna lub ekran (laptop+oprogramowanie)  30,00 zł
5 Projektor, ekran  20,00 zł

 

Ustalenia dodatkowe:

  • każda dodatkowa godzina zegarowa liczy się po 15 minutach jej trwania,
  • wszystkie ustalenia dotyczące opłat muszą być potwierdzone umową.

 

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z różnych imprez

(kliknij na zdjęcie aby je powiększyć)