Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki4.jpg

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

§1
1. Z Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej , zwanej dalej „Wypożyczalnią” mogą korzystać:
- osoby pełnoletnie
- małoletni od lat 14
§2
1. Podstawą korzystania z Wypożyczalni jest okazanie Karty Czytelnika.
2. Czytelnik może wypożyczać książki samodzielnie lub za pośrednictwem osoby wskazanej przez niego w karcie zapisu „Zobowiązanie”
jako upoważnionej do wypożyczenia książek w imieniu Czytelnika.
3. Podstawą wydania Karty Czytelnika jest okazanie przez zainteresowanego ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu
zawierającego PESEL.
4. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za każde użycie Karty.
5. Zabrania się przenoszenia na inne osoby uprawnień wynikających z posiadania Karty Czytelnika z zastrzeżeniem ust. 2.
6. Fakt zagubienia lub uszkodzenia Karty Czytelnika należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Za wydanie duplikatu pobierana jest
opłata w wysokości 5 zł (pięciu zł.)
§3
1. Zapisując się do Wypożyczalni Czytelnik obowiązany jest:
1) okazać dowód osobisty lub inny dokument zawierający PESEL
2) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, podpisując na karcie, o której mowa w pkt. 3
stosowne oświadczenie
3) wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie”
2. Małoletni od lat 14 w celu dokonania zapisu są obowiązani stawić się w Wypożyczalni z rodzicem lub opiekunem prawnym,
legitymującym się ważnym dowodem osobistym. Warunkiem korzystania z Wypożyczalni przez osoby małoletnie jest złożone w
obecności bibliotekarza pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna o przyjęciu odpowiedzialności za zobowiązania małoletniego
Czytelnika wobec Wypożyczalni.
3. Dane osobowe gromadzone przez bibliotekę są przetwarzane do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach.
4. Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
5. Dane wykorzystane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń
prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki.
6. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
7. W razie zmiany miejsca zamieszkania, Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wypożyczalnię.
§4
1. Czytelnik ma prawo jednorazowo wypożyczyć 5 książek lub audiobooków na miesiąc.
2. Wypożyczalnia za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadamia Czytelnika o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych
książek
i audiobooków. Brak powiadomienie nie zwalnia Czytelnika z obowiązku terminowego zwrotu książek.
3. Na prośbę Czytelnika złożoną przed upływem terminu zwrotu danej książki lub audiobooka Wypożyczalnia może przedłużyć termin
zwrotu wypożyczonej książki lub audiobooka pod warunkiem, że nie zostały one zamówione przez innego Czytelnika.
4. Prolongaty można dokonać bezpośrednio w Wypożyczalni lub telefonicznie.
§5
1. Na życzenie Czytelnika dyżurujący bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów,
wydawnictw informacyjnych itp.
§6
1. Przed wypożyczeniem książki Czytelnik powinien sprawdzić jej stan i zgłosić ewentualne uwagi bibliotekarzowi. W przeciwnym razie
przyjmuje się, że książka nie była zniszczona.
2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki lub audiobooka Czytelnik ma obowiązek kupić taką samą książkę lub audiobook. Jeśli nie
jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem może kupić inną potrzebną Wypożyczalni książkę lub audiobook lub zapłacić
ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki lub audiobooka.
3. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki lub audiobooka biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
§7
1. Czytelnik, który nie zwrócił książki w wyznaczonym terminie i nie dokonał prolongaty jest obowiązany do zapłaty na rzecz Biblioteki
kary
w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) od 1 (jednego) woluminu za każdy dzień zwłoki (z wyłączeniem dni świątecznych) oraz do zwrotu
kosztów wysyłanych przez Bibliotekę upomnień - w wysokości 3,00 zł (trzy złote) za każde upomnienie.
2. Na sumy wpłacane z tytułu kary oraz upomnienia biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
§8
1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.
§9
1. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Czytelnik może zostać tymczasowo pozbawiony prawa do korzystania
z Wypożyczalni.
2. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu pozbawienie Czytelnika prawa korzystania z Wypożyczalni może mieć
charakter trwały.
3. Decyzję w sprawie tymczasowego lub trwałego pozbawienia prawa korzystania z Wypożyczalni podejmuje kierownik Wypożyczalni.
4. Od decyzji, o której mowa w ust.3 Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku
Mazowieckim.