Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki3.jpg

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ODDZIAŁU DLA DZIECI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

§ 1
1. Z Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli Czytelnicy
2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Za osoby niepełnoletnie przebywające w Bibliotece odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Zapisując się do Oddziału dla Dzieci Czytelnik zobowiązany jest :
a) okazać dowód osobisty lub inny dokument posiadający PESEL.
b) wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie".
c) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na Zobowiązaniu i na otrzymanej karcie, o której mowa w pkt.14.
5. Nieletni Czytelnik zostaje zapisany na podstawie dowodu osobistego jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, po wcześniejszym wypełnieniu karty zapisu i zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni Oddziału. Znajomość Regulaminu obowiązuje także rodziców i opiekunów, którzy odpowiadają za niepełnoletniego Czytelnika podpisując zobowiązanie.
6. Przy zapisie dzieci do lat 15 wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
7. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach.
8. Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
9. Dane wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.
10. Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
11. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, nazwiska i numeru telefonu.
12. Czytelnik może wypożyczać książki samodzielnie lub za pośrednictwem osoby wskazanej przez niego w karcie zapisu „Zobowiązanie" jako upoważnionej do wypożyczania książek w imieniu Czytelnika.
13. Warunkiem korzystania ze zbiorów biblioteki jest posiadanie KARTY.
14. KARTA BIBLIOTECZNA wydawana jest wszystkim czytelnikom Oddziału dla Dzieci po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
15. KARTĘ BIBLIOTECZNĄ Czytelnika Nieletniego do lat 15 otrzymuje rodzic lub opiekun prawny, który składa podpis w księdze kart wydanych czytelnikom.
16. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za każde użycie karty. W przypadku nieletnich rodzic lub opiekun prawny.
17. Fakt zagubienia lub uszkodzenia Karty Czytelnika należy bezzwłocznie zgłosić w Oddziale dla Dzieci. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 5 zł ( pięciu zł.)
18. Zabrania się przenoszenia na inne osoby uprawnień wynikających z posiadania KARTY BIBLIOTECZNEJ z zastrzeżeniem ust. 12.
19. Czytelnik przychodząc do Wypożyczalni Oddziału zostawia wierzchnie okrycie i plecak w szatni.
20. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Wypożyczalni Oddziału.

§ 2
1. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 5 woluminów, w tym mogą być 2 audiobooki.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie oczekują na nią inni Czytelnicy.
4. Przesunięcia terminu wypożyczonej książki można dokonać bezpośrednio w Wypożyczalni Oddziału lub telefonicznie.
5 Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

§ 3
1. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów.
2. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek i audiobooków.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki lub audiobooków odpowiada rodzic lub opiekun prawny. Wysokość odszkodowania ustala Bibliotekarz.
4. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki lub audiobooka biblioteka wydaje zainteresowanemu pokwitowanie.

§ 4
1. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Czytelnik może zostać tymczasowo pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni.
2. W razie rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu pozbawienie Czytelnika prawa korzystania z Wypożyczalni może mieć charakter trwały.
3. Decyzję w sprawie tymczasowego lub trwałego pozbawienia prawa korzystania z Wypożyczalni podejmuje kierownik Wypożyczalni Oddziału.
4. Od decyzji, o której mowa w ust.3 Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.

§ 5
1. Czytelnik, który nie zwrócił książki w wyznaczonym terminie i nie dokonał prolongaty jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Biblioteki kary w wysokości 0,10 zł od 1-go woluminu za każdy dzień zwłoki (z wyłączeniem dni świątecznych) oraz do zwrotu kosztów wysyłanych przez Bibliotekę upomnień w wysokości 3.00 za każde upomnienie.
2. Na sumy wpłacane z tytułu kary oraz upomnienia biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.