Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki1.jpg

REGULAMIN CZYTELNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

§1

1. Z Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej mogą korzystać:
– osoby pełnoletnie
– osoby małoletnie od lat 13.

2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

3. Warunkiem korzystania z Czytelni jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym, zwanej dalej kartą biblioteczną, lub jednorazowej karty wstępu.

4. Aby uzyskać kartę biblioteczną lub jednorazową kartę wstępu, Czytelnik jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego PESEL, zapoznania się z regulaminem i zobowiązania się do jego przestrzegania, wypełniając i podpisując kartę zapisu „Zobowiązanie”.

5. Dane osobowe gromadzone przez bibliotekę są przetwarzane do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach.

6. Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim,
ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

7. Dane wykorzystane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

8. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

9. Uczniowie nieposiadający karty bibliotecznej mogą skorzystać z Czytelni po pozostawieniu u dyżurującego bibliotekarza aktualnej legitymacji szkolnej.

10. Po zakończeniu korzystania z Czytelni czytelnik zwraca wykorzystywane książki i czasopisma dyżurującemu bibliotekarzowi, który po ich sprawdzeniu oddaje czytelnikowi pobraną kartę biblioteczną lub legitymację.

11. Z Czytelni nie mogą korzystać:
– osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i pracownikom Czytelni.

– osoby, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§2

Czytelnika obwiązuje:

1. Pozostawienie w szatni wierzchniego okrycia, plecaków, toreb, siatek, parasoli itp.

2. Czytelne wpisanie się do zeszytu statystycznego.

3. Informowanie o wnoszeniu do Czytelni własnych wydawnictw.

4. Zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni materiałów bibliotecznych.

5. Zgłaszanie bibliotekarzowi uszkodzeń zauważonych w udostępnionych zbiorach.

6. Zachowanie ciszy.

7. Wyciszenie telefonów komórkowych i opuszczenie czytelni na czas rozmowy telefonicznej.

8. Zakaz spożywania posiłków.

9. Dbałość o udostępniane materiały biblioteczne.

10. Pokrycie kosztów uszkodzonych materiałów bibliotecznych, których wysokość określa kierownik Czytelni w zależności od stopnia uszkodzenia i wartości wydawnictwa. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

§3

Czytelnik ma prawo:

1. Uzyskać informacje o zasobach informacyjnych, bibliograficznych i regionalnych oraz katalogach komputerowych.

2. Korzystać ze zbiorów Czytelni oraz przyniesionych ze sobą wydawnictw.

3. Zamówić książki i czasopisma niebędące w wolnym dostępie.

4. Korzystać z własnego sprzętu (np. z laptopa) za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza i w wyznaczonym do tego miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, utratę danych lub uszkodzenie osobistego sprzętu związane z korzystaniem z niego w Bibliotece.

5. Czytelnik może korzystać z komputerów i Internetu na zasadach określonych w §6 niniejszego Regulaminu.

6. Czytelnik może korzystać z Gralni na zasadach określonych w §7 niniejszego Regulaminu.

§4

1. Materiały biblioteczne można kopiować po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

2. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim.

Kopiowanie to:

a. Kserowanie – odpłatnie wg cennika.

b. Skanowanie – odpłatnie wg cennika.

c. Fotografowanie aparatem cyfrowym bez flesza i statywu lub telefonem komórkowym – nieodpłatnie po uzyskaniu zgody bibliotekarza.

d. Wydruki z Internetu – odpłatnie wg cennika.

3. Kserowanie i skanowanie wykonuje dyżurujący bibliotekarz

4. Materiały do kserowania i skanowania należy zgłosić nie później niż 30 minut przed zamknięciem Czytelni. Późniejsze zgłoszenia będą realizowane następnego dnia.

5. Odpłatność za usługi wymienione w pkt. a,b,d jest określona w cenniku stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.

6. Na sumy wpłacone z tytułu kopiowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

§5

Udostępnianie zbiorów na zewnątrz:

1. W ramach usługi „Książka na weekend” Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na czas od piątku danego tygodnia godz. 12.00 do poniedziałku godz. 8.00 następnego tygodnia.

2.
a) Warunkiem wypożyczenia jest każdorazowo pozostawienie zwrotnej kaucji w wysokości 30zł. Kaucja jest zwrócona Czytelnikowi po zwrocie książek. Czytelnik, wpłacający kaucję, otrzymuje stosowne pokwitowanie, które winien jest okazać przy jej wypłacaniu.
Kaucja nie jest oprocentowana i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.
Jeżeli czytelnik nie zwróci książek w terminie, zostanie pobrana kara pieniężna w wysokości 1zł od książki za każdy dzień zwłoki.
Kaucja przepada na rzecz Biblioteki, jeśli książka nie zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od przewidzianej daty zwrotu.

b) Ostateczna decyzja o wypożyczeniu danej książki, zwłaszcza egzemplarzy szczególnie cennych, podręczników, albumów, zbiorów regionalnych, pozostaje w gestii Bibliotekarza.

3. Czytelnik może wypożyczyć filmy, kompakty muzyczne i inne multimedia – razem 5 egzemplarzy (max. 3 filmy), na czas 3 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia wypożyczenia do 7 dni roboczych, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu.

a) Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan mediów przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

b) Wybrane multimedia czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza i także jemu je zwraca. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia mediów odpowiada czytelnik.

§6

Zasady korzystania z komputerów i Internetu

1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

2. W przypadku większej ilości osób chętnych do korzystania z zasobów komputerowych w Czytelni, pracownik biblioteki może skracać czas trwania sesji do 1 godziny.

3. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz spożywania napojów
i artykułów spożywczych.

4. Wyszukiwania internetowe mają służyć celom informacyjnym i edukacyjnym. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach komercyjnych.

5. Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

6. Nieprawidłowości lub uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi biblioteki. Wszelkie komunikaty
o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazać pracownikowi biblioteki.

7. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika biblioteki bez podejmowania próby naprawy.

8. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź go wydrukować. Sporządzanie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem.

9. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.

10. Po zakończeniu sesji komputer powinien być pozostawiony w konfiguracji zastanej.

11. Komputery wyłączają się automatycznie o godzinie 20.00. W przypadku tworzenia dokumentów należy zadbać o ich wcześniejsze zapisanie.

12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.

13. Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.

Użytkownikowi zabrania się:

1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.

2. Wykorzystywania Internetu do działalności i wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.)

3. Kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki oraz innych plików i programów, których ściąganie powoduje łamanie praw autorskich.

4. Korzystania z oprogramowania typu P2P ( emule, torrent itp.).

5. Przesiadania się na inne stanowisko komputerowe bez uprzedniego poinformowania bibliotekarza.

Odpowiedzialność użytkowników

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełniane przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, w przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice.

2. Pracownik biblioteki może odmówić dostępu do komputera jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem.

3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.

§7

Zasady korzystania z Gralni

GRALNIA to sala, w której użytkownicy czytelni posiadający kartę biblioteczną mogą grać w gry planszowe, słuchać muzyki z płyt CD oraz z płyt winylowych. Gry oraz płyty są udostępniane wyłącznie na miejscu.

Gry planszowe

1. Wybraną grę udostępnia bibliotekarz przy ladzie bibliotecznej Czytelni.

2. W grę może grać jednocześnie max. 6 osób.

3. Możliwe jest telefoniczne lub osobiste zarezerwowanie stolika do gry na czas max. 2 godz. w godzinach pracy Czytelni.

4. Po zakończeniu gry wszystkie elementy (pionki, kostki, karty, plansze) powinny być zebrane i zwrócone bibliotekarzowi przy ladzie bibliotecznej.

Muzyka

1. Płyty CD oraz płyty winylowe podaje bibliotekarz na podstawie wybranych przez użytkownika okładek.

2. Bibliotekarz uruchamia odtwarzacze i zmienia płyty.

3. Użytkownik może odsłuchać własne płyty jeśli są w dobrym stanie technicznym.

4. Odsłuchiwanie odbywa się wyłącznie przez słuchawki (dostępne w GRALNI lub własne).

Użytkownikowi zabrania się:

1. Samodzielnego włączania/wyłączania urządzeń w GRALNI.

2. Kopiowania na prywatne nośniki zawartości płyt CD i płyt winylowych.

3. Zmieniania stanowiska odsłuchowego bez uprzedniego poinformowania

bibliotekarza.

4. Wynoszenia poza Czytelnię elementów gier planszowych lub płyt muzycznych.

Odpowiedzialność użytkowników

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub

nadużycia popełniane przy korzystaniu z udostępnionych płyt winylowych, płyt CD oraz gier planszowych; w przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice.

2. W przypadku zniszczenia gry czytelnik ma obowiązek kupić taką samą lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej zniszczonej gry.

3. W przypadku zniszczenia płyty CD lub płyty winylowej czytelnik ma obowiązek kupić taką samą lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej zniszczonej płyty.

4. Pracownik biblioteki może odmówić dostępu do odtwarzacza lub gier planszowych jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem.

5. Użytkownik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być na stałe pozbawiony

prawa do korzystania z GRALNI na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora

Biblioteki.

§8

Czytelnik niestosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

Mińsk Mazowiecki, dnia ..............................