Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki4.jpg

REGULAMIN CZYTELNI I CZYTELNI REGIONALNEJ
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Z Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej mogą korzystać:
  – osoby pełnoletnie
  – osoby małoletnie od lat 13,
  które zostały Czytelnikami Biblioteki poprzez złożenie karty zobowiązania.
  Karta zobowiązania jest to dokument zawierający: dane osobowe Czytelnika (nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zameldowania i zamieszkania
  z kodem, PESEL, telefon, adres e-mail, statystyczny rodzaj pracy określający grupę społeczno – zawodową) oraz nr Czytelnika; dane Administratora Danych, oświadczenia Czytelnika, że zapoznał się z Regulaminem Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody;
  Karta Zobowiązania zawiera dodatkowo, zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki i ewentualnych roszczeń;
 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne z wyjątkiem usług reprograficznych objętych cennikiem .
 3. Warunkiem korzystania z Czytelni jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym, która zostaje u Bibliotekarza na czas korzystania z Czytelni.
  Karta biblioteczna jest to dokument sporządzony na podstawie karty zobowiązania i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych.
 • 2
  Przetwarzanie danych (RODO)
 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim z siedzibą ul. Piłsudskiego 1a 05-300 Mińsk Mazowiecki, w imieniu Administratora Danych działa Dyrektor Biblioteki – Elżbieta Sieradzińska.
 2. Dane Czytelników wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Czytelników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.) Dane Czytelników gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz usunięciu danych z bazy na pisemny wniosek po uprzednim uregulowaniu zaległości książkowych i uiszczeniu kar umownych.
 4. W sprawach spornych przysługuje Czytelnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych zgodnie ze stanem faktycznym.
 7. Z Czytelni nie mogą korzystać:
  – osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę Czytelnikom i pracownikom Czytelni

– osoby, które są pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych

– osoby, u których w domu panuje choroba zakaźna.

 • 3
  Czytelnika obowiązuje:
 1. Pozostawienie w szatni wierzchniego okrycia, plecaków, toreb, siatek, parasoli itp.
 2. Informowanie o wnoszeniu do Czytelni własnych wydawnictw.
 3. Zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni materiałów bibliotecznych.
 4. Zgłaszanie bibliotekarzowi uszkodzeń zauważonych w udostępnionych zbiorach.
 5. Zachowanie ciszy.
 6. Wyciszenie telefonów komórkowych i opuszczenie Czytelni na czas rozmowy telefonicznej.
 7. Zakaz spożywania posiłków poza wyznaczonym miejscem.
 8. Po zakończeniu korzystania zwrócenie wykorzystywanych materiałów bibliotecznych dyżurującemu bibliotekarzowi i odbiór karty bibliotecznej.

Materiały biblioteczne są to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego
i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy, audiobooki, zbiory elektroniczne dostępne w sieci, gry planszowe

 1. Dbałość o udostępniane materiały biblioteczne.
 2. Pokrycie kosztów uszkodzonych materiałów bibliotecznych, których wysokość określa kierownik Czytelni w zależności od stopnia uszkodzenia i wartości wydawnictwa. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 • 4
  Czytelnik ma prawo:
  Uzyskać informacje o zasobach informacyjnych, bibliograficznych i regionalnych oraz katalogach komputerowych.
 1. Korzystać ze zbiorów Czytelni oraz przyniesionych ze sobą wydawnictw.
 2. Zamówić książki i czasopisma niebędące w wolnym dostępie.
 3. Korzystać z własnego sprzętu (np. z laptopa) za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza i w wyznaczonym do tego miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, utratę danych lub uszkodzenie osobistego sprzętu związane  z korzystaniem z niego w Bibliotece. 
 4. Czytelnik może korzystać z komputerów i Internetu na zasadach określonych w §6 niniejszego Regulaminu.
 5. Czytelnik może korzystać z Gralni na zasadach określonych w §7 niniejszego Regulaminu.
 • 5
  Usługi reprograficzne
 1. Materiały biblioteczne można kopiować po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 2. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim.

Kopiowanie to:

 1. Kserowanie – odpłatnie wg cennika. Biblioteka wykonuje kserokopie wyłącznie materiałów bibliotecznych.
 2. Skanowanie – odpłatnie wg cennika. Biblioteka wykonuje skany wyłącznie materiałów bibliotecznych.
 3. Fotografowanie aparatem cyfrowym bez flesza i statywu lub telefonem komórkowym – nieodpłatnie po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
 4. Wydruki z Internetu – odpłatnie wg cennika.
 5. Kserowanie i skanowanie wykonuje dyżurujący bibliotekarz
 6. Materiały do kserowania i skanowania należy zgłosić nie później niż 30 minut przed zamknięciem Czytelni. Późniejsze zgłoszenia będą realizowane następnego dnia.
 7. Odpłatność za usługi wymienione w pkt. a,b,d jest określona w cenniku stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.
 8. Na sumy wpłacone z tytułu kopiowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 • 6
  Udostępnianie zbiorów na zewnątrz:
 1. W ramach usługi „Książka na weekend” Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na czas od piątku danego tygodnia godz. 12.00 do poniedziałku godz. 20.00 następnego tygodnia.
  a) Warunkiem wypożyczenia jest każdorazowo pozostawienie zwrotnej kaucji w wysokości 30zł. Kaucja jest zwrócona Czytelnikowi po zwrocie książek. Czytelnik, wpłacający kaucję, otrzymuje stosowne pokwitowanie, które winien jest okazać przy jej wypłacaniu.
  Kaucja nie jest oprocentowana i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.
  Jeżeli czytelnik nie zwróci książek w terminie, zostanie pobrana kara pieniężna w wysokości 1zł od książki za każdy dzień zwłoki.
  Kaucja przepada na rzecz Biblioteki, jeśli książka nie zostanie zwrócona w ciągu 7 dni roboczych od przewidzianej daty zwrotu.
  b) Ostateczna decyzja o wypożyczeniu danej książki, zwłaszcza egzemplarzy szczególnie cennych, podręczników, albumów, zbiorów regionalnych, pozostaje w gestii Bibliotekarza.
 1. Czytelnik może wypożyczyć   płyty DVD, kompakty muzyczne i inne multimedia – razem 5 egzemplarzy (max. 3 filmy), na czas 3 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia wypożyczenia do 7 dni roboczych, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu.

  a) Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan mediów przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 2. b) Wybrane multimedia Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza i także jemu je zwraca. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia mediów odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypożyczeń płyt DVD na okres 1 miesiąca Czytelnikowi, który nie zwrócił płyt w terminie.
 • 7
  Zasady korzystania z komputerów i Internetu
 1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 2. W przypadku większej ilości osób chętnych do korzystania z zasobów komputerowych w Czytelni, pracownik Biblioteki może skracać czas trwania sesji do 1 godziny.
 3. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz spożywania napojów
  i artykułów spożywczych.
 4. Wyszukiwania internetowe mają służyć celom informacyjnym i edukacyjnym. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach komercyjnych.
 5. Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 6. Nieprawidłowości lub uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi biblioteki. Wszelkie komunikaty
  o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazać pracownikowi Biblioteki.
 7. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika Biblioteki bez podejmowania próby naprawy.
 8. Czytelnik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź go wydrukować. Sporządzanie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem.
 9. Po zakończeniu sesji komputer powinien być pozostawiony w konfiguracji zastanej.
 10. Komputery wyłączają się automatycznie o godzinie 20.00 od pn. do pt. lub o godzinie 16.00 w soboty. W przypadku tworzenia dokumentów należy zadbać o ich wcześniejsze zapisanie.
 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne oraz pozostawione nośniki pamięci itp.

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 2. Wykorzystywania Internetu do działalności i wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.)
 3. Kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki oraz innych plików i programów, których ściąganie powoduje łamanie praw autorskich.
 4. Korzystania z oprogramowania typu P2P ( emule, torrent itp.).
 5. Przesiadania się na inne stanowisko komputerowe bez uprzedniego poinformowania bibliotekarza.

Odpowiedzialność użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełniane przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu. W przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Pracownik biblioteki może odmówić dostępu do komputera jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem.
 • 8
  Zasady korzystania z Gralni

GRALNIA to sala, w której Czytelnicy uprawnieni do korzystania z Czytelni mogą grać w gry planszowe, słuchać muzyki z płyt CD oraz z płyt winylowych. Gry oraz płyty są udostępniane wyłącznie na miejscu.

Gry planszowe

 1. Wybraną grę udostępnia bibliotekarz.
 2. W grę może grać jednocześnie max. 6 osób.
 3. Możliwe jest telefoniczne lub osobiste zarezerwowanie stolika do gry na czas max. 2 godz. w godzinach pracy Czytelni.
 4. Po zakończeniu gry wszystkie elementy (pionki, kostki, karty, plansze) powinny być zebrane i zwrócone Bibliotekarzowi.

Muzyka

 1. Płyty CD oraz płyty winylowe podaje bibliotekarz na podstawie wybranych przez użytkownika okładek.
 2. Bibliotekarz uruchamia odtwarzacze i zmienia płyty.
 3. Użytkownik może odsłuchać własne płyty jeśli są w dobrym stanie technicznym.

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Samodzielnego włączania/wyłączania urządzeń w GRALNI.
 2. Kopiowania na prywatne nośniki zawartości płyt CD i płyt winylowych
 3. Wynoszenia poza Czytelnię elementów gier planszowych lub płyt muzycznych.
  Odpowiedzialność użytkowników
  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub

nadużycia popełniane przy korzystaniu z udostępnionych płyt winylowych, płyt CD oraz gier planszowych; w przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
2. W przypadku zniszczenia gry czytelnik ma obowiązek kupić taką samą lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej zniszczonej gry.

 1. W przypadku zniszczenia płyty CD lub płyty winylowej czytelnik ma obowiązek kupić taką samą lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej zniszczonej płyty.
 2. Pracownik biblioteki może odmówić dostępu do odtwarzacza lub gier planszowych jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem.
 • 9
  Wypożyczanie Czytaków
 1. Biblioteka wypożycza Czytaki (odtwarzacze cyfrowych książek mówionych) jedynie Czytelnikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Czytak jest wypożyczany na max. 30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu pod warunkiem, że inny Czytelnik nie oczekuje w kolejce.
 3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie, nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka.
 4. Z chwilą wypożyczenia, Czytelnik staje się za niego odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został wypożyczony
 5. W wypadku uszkodzenia Czytaka, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy.
 6. W wypadku zgubienie lub całkowitego zniszczenia, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości urządzenia.
 • 10
  Postanowienie końcowe
 1. Bibliotekarz Czytelnii ma prawo odmówienia wypożyczenia książki i świadczenia innych usług bibliotecznych osobom z kontem obciążonym zaległościami książkowymi w pozostałych działach MBP w Mińsku Mazowieckim.
 1. Czytelnik niestosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

Mińsk Mazowiecki, dnia …………………………