Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki4.jpg

SJO gra 3

Spokojnie! To tylko gra! Miejska gra! A jeśli robi to Studium Języków Obcych w  Mińsku Mazowieckim to znaczy, że będzie świetna zabawa i, co nie jest bez znaczenia, będzie o co walczyć! 

Regulamin Gry Miejskiej
Europejski Dzień Języków - „Moje Miasto na językach”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Gra miejska „Moje Miasto na językach”, zwana dalej Grą, odbędzie się 25 września 2016 roku w godzinach 15.00 - 17.30 na terenie Mińska Mazowieckiego.
  2. Za organizację Gry odpowiedzialne jest Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim ul. Mała 6, zwane dalej Organizatorem.
  3. Organizatorów reprezentuje 6 osobowa Komisja Sędziowska.
  4. Zasady Gry opisane są w poniższym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem. Wszelkie inne zapisy mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Cel gry

Celem gry jest komunikacja wielojęzyczna w językach Unii Europejskiej, przełamywanie barier komunikacyjnych oraz odkrycie dotychczas nieznanych faktów oraz miejsc w instytucjach społeczno-kulturalnych działających w Mińsku Mazowieckim.

 1. Uczestnicy
  1. Gra skierowana jest do Rodzin, które mogą składać się co najmniej z dwóch osób.
  2. Żaden z uczestników gry nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  3. Przystąpienie do Gry odbywa się w momencie odebrania od Organizatorów Karty Gry i innych materiałów w jednym z dowolnych punktów biorących udział w Grze.
  4. Rodziny przystępując do Gry zgadzają się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązują się do ich przestrzegania.
  5. Rodziny wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych ich członków i udostępniają je w celu przeprowadzenia Gry.
  6. Przystępując do Gry, Rodziny wyrażają zgodę na nagrywanie i fotografowanie przebiegu gry oraz wykorzystanie nagrania i zdjęć do celów promocyjnych i marketingowych.
  7. W trakcie Gry wszelkie działania niezgodne z Zasadami oraz Regulaminem będą skutkowały wykluczeniem uczestników z Gry.
  8. Uczestników obowiązują zasady wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 2. Udział w Grze
  1. Grę można rozpocząć w dowolnym Punkcie Kontroli Gry biorącym udział w Grze poprzez pobranie Karty i innych materiałów.
  2. Punkty Kontroli Gry znajdują się w następujących mińskich instytucjach: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Mińskiej, Studium Języków Obcych i Związek Harcerstwa Polskiego.
  3. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie Karty Gry z podaniem wszystkich wymaganych danych.
  4. Niewypełnione, błędnie bądź nieczytelnie wypełnione Karty Gry nie będą brały udziału w wyłanianiu zwycięzców Gry.
  5. W grze może wziąć udział nieograniczona liczba Rodzin.
  6. Rodziny biorące udział w Grze muszą stawić się w Punkcie Informacyjnym zlokalizowanym w Studium Języków Obcych na ul. Małej 6 w Mińsku Mazowieckim w godzinach od 17.00 do godziny 17.30 w dniu 25 września 2016 r i przekazać Organizatorowi wypełnioną Kartę Gry.
  7. Niezgłoszenie się Rodziny do Punktu Informacyjnego w podanym terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w Grze.
 3. Zasady gry
  1. Gra rozgrywana jest w godzinach od 15.00 do 17.30. Rodziny, które stawią się na mecie Gry po godzinie 17.30 zostaną zdyskwalifikowane.
  2. Gra rozgrywana jest w 6 Punktach Kontrolnych Gry, w których Rodziny samodzielnie wykonują zadania.
  3. W Punkcie Kontrolnym Gry Rodzina otrzymuje Kartę Gry zawierającą: Instrukcję Gry, Mapę Gry, Szablon Szarady Językowej oraz Słowniczek.
  4. Rodziny rozpoczynają Grę w dowolnym Punkcie Kontroli Gry.
  5. Za moment rozpoczęcia Gry uważane jest pobranie Karty Gry z Punktu Kontrolnego Gry.
  6. Zadaniem uczestników jest wypełnienie szablonu Szarady Językowej w celu uzyskania prawidłowego hasła.
  7. Podpowiedzi do rozwiązania haseł Szarady Językowej Rodziny znajdują w Punktach Kontrolnych Gry, a także znajdować się one będą w materiałach startowych.
  8. Nagrody zostaną rozlosowane spośród wszystkich Rodzin, które podadzą prawidłowe rozwiązanie Szarady Językowej oraz zwrócą Kartę Gry wypełnioną we wszystkich Punktach Kontroli Gry.
  9. W wykonaniu zadań Uczestnicy Gry będą mogli skorzystać z:
   1. Pomocy Sędziów – osób, które porozumiewać się będą jedynie w jednym

z europejskich języków,

 1. Słowniczków dostępnych dla Uczestników w materiałach startowych.
 2. Podpowiedzi do rozwiązania Hasła Uczestnicy muszą odnaleźć Punktach Kontroli Gry po poprawnym wykonaniu zadań.
 3. Ogłoszenie wyników Gry nastąpi na mecie o godzinie 18.00.
 4. Bezpieczeństwo Uczestników Gry
  1. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Organizatorzy nie zapewniają dla Uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  2. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
  3. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Grze i dostarczyć ją przedstawicielowi Organizatorów osobiście w miejscu startu Gry, przed jej rozpoczęciem.
  4. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdarzenia związane z ruchem drogowym - Uczestnicy mają obowiązek stosować się do przepisów o ruchu drogowym oraz zasad poruszania się po mieście.
 5. Komisja Sędziowska
  1. Komisja Sędziowska składa się z 6 Sędziów z Punktów Kontrolnych Gry.
  2. Zadaniem Komisji Sędziowskiej jest rozstrzyganie wszelkich kwestii związanych z przebiegiem Gry oraz przestrzeganiem Zasad i Regulaminu Gry, a także wyłonienie zwycięzców.
  3. Opinia Komisji Sędziowskiej jest nieodwołalna i nie podlega weryfikacji.
  4. Komisja Sędziowska ma prawo przerwać Grę w dowolnym momencie po podaniu uzasadnienia.
  5. Komisja Sędziowska podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
  6. Komisja Sędziowska może podejmować decyzje wyłącznie w obecności wszystkich członków.
 6. Nagrody
  1. I nagroda: Roczny Kurs Językowy w grupie w Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim dla jednej osoby – członka Rodziny.
  2. II nagroda: 1 tablet dla członka Rodziny.
  3. III nagroda: 1 głośnik bezprzewodowy dla członka Rodziny.
  4. 10 nagród dodatkowych.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania Gry.
  2. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych w zakładce Gra Miejska.
  3. Wszystkie ewentualne zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie Gry.
  4. Gra ma charakter Konkursu, który nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004, Nr. 4, poz 27 z późniejszymi zmianami).
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Gry.
  6. Udział w grze jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do i powrotu z Mińska Mazowieckiego, ani żadnych innych kosztów.
  7. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem gry rozstrzygają organizatorzy po zapoznaniu się ze zdaniami stron sporu. Decyzje organizatorów są ostateczne.

 

Zapisz